Selling & Finance Diplomas Profit Games and Simulations

ProfitGames interaktiva kurser och spel online

Ekonomkörkort i Företagsekonomiskt Beslutsfattande

 ProfitGames         Visuell ekonomi         Kurs         Frågor         Metod Viking ProfitGames


Halvera tiden för framgångsrikt lärande

Jämförande studier i Test- och spridningseffekterna

Testeffekten enligt Harvard

* Enligt Harvard Magazine nov-dec 2009 är utspridnings- och testeffekterna två viktiga lärprinciper.
- Materialet bör presenteras i test- och caseformat med feedback.
- När kurser ges i ett testformat, blir minnesfunktionen dramatiskt förbättrad.
- Vanligtvis innehåller dessa kurser upp till 40 beslut, frågor och problem med återkoppling, som sprids över en till två månader.
* Test- och scenarioformat, med utspritt lärande, har enligt Harvard visat sin effekt i mer än 10 rigorösa studier på medicinska studenter med hjälp av randomiserade försök som
- ökar kunskapen i långtidsminnet med upp till 50 procent
- och stärker retentionen i upp till två år.

Forskning i många länder har bekräftat testeffekten.

Testbaserat lärande

Enligt Roediger & Karpicke:
Test är mer gynnsamt för lärande än omläsning.
"Grundläggande forskning om mänskligt lärande och minne har visat att testa information har kraftfulla effekter på inlärning och långvarig retention. Upprepade tester förbättrar lärande mer än upprepad läsning, som ofta bara ger begränsad nytta utöver det man redan lärt sig från den första läsningen av materialet. Om du repeterar, utan att ha reflekterat och testat dig, blir effekten väsentligt mindre. Att bara läsa om och stryka under i en text ger en illusion av kunskap."
Testbaserat lärande är att med upprepade test öva och stärka förmågan till minnesframplockning.

Enligt Roediger & Butler,
An effective and well studied cognitive operation that enhances retention is retrieval practice. Often referred to as the "testing effect". Cognitive science explains "retrieval practice" as a way to promote learning by using "tests". Students reinforce their learning through intermittent questions, tasks, assessments and other techniques.
- En kurs bör baseras på tester och eleven bör konfronteras med frågor och uppgifter och få återkoppling.

Spridningseffekten  🕑

Spridning av lärandet över tiden är nödvändigt. Korvstoppning, att försöka lära sig allt på en gång, har en motsatt effekt. Arbetsminnet blir överbelastat. En uppdelning av inlärningen över tiden är viktigt för att få kunskaperna att befästas och kunna användas.
Kortare studiepass spridda över tiden ger tid för reflektion och att befästa kunskapen. Studenter försöker inför en tenta att lära sig allt på en gång. Att bygga nya minnesceller förutsätter växling mellan träning och vila. Under tiden du gör annat, t.ex. fysisk aktivitet eller sover, bearbetar din hjärna information och bygger nya nervbanor och kopplingar. Hjärnan behöver ha tid på sig för att bygga upp en ökad förståelse.

Problem- eller teori-orienterat lärande

- Erfarenheterna från ovan visar att problembaserat lärande är effektivt. Att svara på frågor och lösa problem innebär att få kunskaper och ett ökat intresse att lära sig teorin.
- Men några vill först kunna studera teorin. Det ska finnas möjlighet till olika lärstilar.

Omedelbar visuell återkoppling för Reflektion

En viktig princip är att du får omedelbar feedback efter varje enskild fråga och beslut. Det är en förutsättning för att kunna korrigera tankar och kunskaper och utveckla kompetens och intuitiva bedömningar. Tester motiverar till att tänka igenom lärdomarna som ökar effekten genom reflektion.
Testbaserat lärande är att upprepade gånger öva och få feedback som stärker långtidsminnet. Våra minnen om fakta förstärks varje gång vi tar upp dem (Roediger och Butler).
Testeffekten är den förstärkande effekten som tester har på långvarigt minne. Om du repeterar utan att ha reflekterat och testat dig själv, blir effekten betydligt mindre. Tester är mer fördelaktigt för lärandet än att bara repetera en text (Roediger & Karpicke).
Reflektionseffekten
Kortare pass spridda över tiden ger tid för reflektion och att befästa kunskapen. Kurser bör också bygga på tester och övningar med feedback som ger sammanhangen och på reflektion genom att ställa frågor och ge svar.
Se mer om aktivt lärande i Frågor.

Kunna se sammanhangen

I video såväl som i läro- och övningsböcker av idag är varje övningsuppgift en isolerad ö. Du har inte möjlighet, som i ProfitGames, att se vare sig resultatet av din övningsuppgift och kalkyl eller hur ditt resultat påverkar sitt större ekonomiskt sammanhang som företaget totalt i finansiella rapporter och nyckeltal. Därmed blir det omöjligt för dig. Du behöver ProfitGames.

I företagsekonomi med komplexa strukturer behöver du kunna se sammanhang i bilder. När du löser ekonomiska uppgifter, behöver du omedelbar respons i ekonomiska bilder på hur ditt övnings- eller spelföretag påverkas totalt. Rapportbilderna i ProfitGames illustrerar och ger en heltäckande bild i färg och form. Det skapar långtidsminne.

Tillräcklig skärmstorlek

För att du ska kunna se de ekonomiska mönstren och sammanhangen, behöver skärmen kunna visa flera fönster för att samtidigt kunna rymma olika mycket av
- beslut och frågor tillsamman med
- rapportbilder, grafik och simulerings- och kalkylverktyg
- video och Fakta-texter.

Kommunicera ekonomi och hållbarhet

Ekonomi exempelvis i form av nyckeltal kan behöva kommuniceras ut i företagets verksamhet för att skapa nödvändig förändring. De anställda är ofta inte förtrogna med de ekonomiska begreppen. De har å andra sidan en stor detaljkunskap om sin operativa verklighet.

Kraven ökar på att en förståelse skapas för hur deras verklighet hänger samman med de aggregerade ekonomiska begreppen även i sitt större sammanhang som ett hållbart, ekonomiskt, socialt och miljömässigt värdeskapande och hänsynstagande som inte orsakar slöseri med resurser och missbruk av tillgångar och miljö.

Det är samma i skolan. Även skolelever har insikter i privat ekonomi. De bygger i ProfitGames upp en förståelse, med en början i den privata ekonomin, för strukturer i vilka pengarna kan sorteras in, nämligen balans- och resultaträkning. Kraven ökar för att stödja allt från vår miljö till bättre privat ekonomi genom kunskapens betydelse och därmed skolarbete, forskning och utveckling för att skapa innovativa företag med miljövänliga produkter för ett ekonomiskt levnadssätt.

Digitala verktyg för alla

I övningar och spel används digitala verktyg i form av kalkyler, simuleringsverktyg och rapporter. I regeringens strategi för skolans digitalisering ingår att eleven ska kunna använda digitala verktyg. Det har visat sig att den generella tillgången till digitala verktyg och användningen av dem bland barn och unga skiljer sig åt utifrån kön, socioekonomisk bakgrund och andra demografiska variabler. Det är därför angeläget att alla barn och elever ges samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens.

Seriösa spel

Enligt studier var seriösa spel upp till tre gånger så effektiva som instruktionsvideor.
Se mer under Frågor.

Att försöka uppmuntras

* Att söka efter svar med (Ctrl/cmd + F) i text underlättas, eftersom tillsammans med frågor visas den rapport eller kalkyl med sin Fakta-text som innehåller teorin.
* Att försöka svara på frågor och uppgifter ger poäng, medan att Ge upp inte ger poäng. Det är bättre att ta reda på fakta och att försöka än att ge upp.
- Att svara eller besluta fel är fullt tillåtet om du lär dig, men alltför många ger lägre poäng.
- Ett av målen, Genomsnittlig Poäng, bör klaras av för att få körkort. Kunskaper är en förutsättning för framgångsrik affärsverksamhet.
- Kognitionsvetenskapen har visat på betydelsen att lära sig försöka och kämpa vid svårigheter. Det handlar om att bygga positiva attityder och datateknologin kan komma till hjälp.

Ljud och text

Om text och ljud presenteras samtidigt så reagerar synen först. Ögat vill först skaffa sig en överblick och några detaljkunskaper. Det är en fördel om ljudet kommer in först när ögat gjort sitt. Därför startas inte ljudfilerna automatiskt mer än undantagsvis. 

Lär dig på halva tiden med testbaserad
visuell interaktivitet

Hur lång tid tar en kurs?
Den logiska samlade effekten av punkterna ovan är avgörande för att öka din kompetens per nedlagd tid. För att skapa långtidsminne bygger övningar och spel i ProfitGames på en samverkan mellan delarna och helheten för att löpande kunna visa sammanhangen.

Med hjälp av den testbaserade visuella interaktiviteten kan du snabbt komma in i affärsekonomins grundläggande mönster och strukturer inför dina fortsatta erfarenheter och kreativa lösningar. Och löpande se hur det större sammanhanget och de övergripande bilderna hänger samman med detaljnivån och konsekvenserna av dina beslut.
Förstå helhet och grundstruktur


Exempel på blandat lärande med digitala verktyg

Individuell genomgång
Eleven, ensam eller i par, kan först köra en kurs/spel i skolan eller hemma.
- Läraren och duktiga elever kan sedan hjälpa till där behoven är störst.
- Flippat klassrum är en pedagogisk modell där eleverna först kör på egen hand.

Under guider efter inloggning finns lektionsplaner för lärarna.
- Läraren behöver ha kört igenom övningen eller spelet för att veta vad man vill betona i blended learning.
- Eleverna har lexikon och Fakta-texter med sökfunktion kopplade till rapporterna och kalkylverktygen.

Ger eleverna möjlighet att nå 
					kunskap och inspiration genom egna webbaserade genomgångar
Gemensam genomgång
Läraren väljer en övning. Eleverna följer lärarens dator i en projektor, smartboard eller liknande på en stor skärm under gemensam diskussion.

Det kan även handla om fjärr- och distansundervisning.

Verktyg med fakta
Övningar och spel har frågor att besvara och beslut att fatta. Tillsammans med dem finns verktyg, som rapporter och kalkyler, med en länk, Fakta, till en lärande text. Du kan söka i Fakta med hjälp av sökfunktionen (Ctrl / cmd + F). Se mer i Innehåll.
Det finns ett Affärslexikon som förklarar ord och begrepp.

Ekonomiska samband
Genvägen till effektiv inlärning ligger i att skapa en tidig överblickbar helhetsförståelse. Deltagarna kan hela tiden sätta in sina erfarenheter i ett sammanhang. Allt som händer sammanfattas i övergripande bilder. Färg och form är ett viktigt genomgående tema för att underlätta förståelsen av sammanhangen.
Blended learning där eleverna följer lärarens dator 
					som visas i en kanon, smartboard, OH-projektor eller 
					liknande

Affärsspel

* Vid gemensam genomgång kan affärsspelen och deras introduktionsövningar genomföras på samma sätt som övningarna ovan. I ett spel visas beslutsunderlagen slumpvis.
* Individuellt kan elever spela två till tre tillsammans och diskutera i en kommunikativ process. Eller köra spelet med reflektion på egen hand. Olika lärstilar kan användas.
Övningsblad och färgpennor
Ha gärna färgpennor tillhands och klicka fram övningsblad. Att rita upplever de flesta som roligt och du lär dig lättare och snabbare.
När ett Affärsspel genomförs av flera grupper eller individer i ett klassrum, kan läraren emellanåt bestämma att alla sparar och ritar upp sina grafiska balansräkningar för att jämföra strategier samt se vilka kontor som var och en närmast bör välja.
Företagsspel i grupp


Undvik full fart mot obestånd

Två svenska konkursförvaltare lade 1991 fram en rapport baserat på erfarenheter från 1980-talet, som var en enda lång högkonjunktur. (Robert Neufeld, Peter Smedman: "Full fart mot obestånd: läsebok för företagare och starta-eget kandidater om övertro..."):
Trots de goda tiderna på 1980-talet gick många företag i konkurs. De viktiga orsakerna var otillräcklig självkännedom och bristen på kunskaper i företagsekonomi och om ekonomiska samband.

Slutsats: Detta är en starkt pådrivande faktor för ProfitGames, att hjälpa så många som möjligt att undvika okunniga ekonomiska beslut. Det kräver ett lågt pris och effektivast pedagogik. Kunskap är en investering i framgång när du förstår ekonomiska samband och dig själv i detta sammanhang.


Ur olika perspektiv

Se figuren som ett runt fönster

Grundläggande inom ekonomi och inom all vetenskap är att konfrontera 
		uppfattningar ur olika synvinklar och ta med väsentliga fakta i 
		beräkningen

Du kan växla från vilken sida, vänster eller höger, du ser genom fönstret. Det tar några sekunder att ställa om seendet. På motsvarande sätt bör du försöka se problem ur olika perspektiv. Grundläggande är att konfrontera uppfattningar från olika synvinklar och ta med alla väsentliga fakta i beräkningen.

Viking Profit Games

Vikingarna är kända för sina långa resor som för runt ett årtusende sedan kunde sträcka sig från Skandinavien till Asien, Afrika och Amerika, samt för att deras "Profit Games" kunde vara plundring men främst fredlig handel i österled dit de svenska vikingarna for. Vår viking vill visa "Profit Games" präglat av gott affärsmannaskap och hållbarhet.


Profit Games and Simulations online logo
 (C) 1990-2020

 Support email 

support@profitgames.com
Tel: +46 8 605 51 00

Translate this page:

ProfitGames.com
Hjärtervägen 7
14266 Trångsund 
Stockholm Sweden
VAT-nr: SE916401006901
A non-profit company