Selling & Finance Diplomas Profit Games and Simulations

Ekonomkörkort i Affärsspel och Simuleringar

Företagsekonomiskt Beslutsfattande online

 Hem           Visuell ekonomi           Kurs           Frågor           Metod Viking ProfitGames


Frågor och återkoppling
 

Inloggning

- Visar sig Pop-up-blockeraren? Klicka på den och välj att tillåta pop-up i ProfitGames liksom cookies för inloggning.
- Felaktigt ifylld login? Du kanske inte har tjänsten längre. Eller gör om och gör rätt. Eller sänd oss ett email/SMS.

Person- och företagsuppgifter är säkra

Användaren uppger namn och e-postadress och får ett lösenord. Dessa och övriga data får inte röjas enligt personuppgiftslagar såsom den europeiska GDPR. Därför väljer du själv dina sociala medier och kommunikationsverktyg. Till oss skickar du företrädesvis e-post.

Vi värdesätter din feedback

Kurserna har sedan 1990 utvecklats i samarbete med kunder och elever. Under 90-talet i form av "blended learning". Sedan 2000 är det baserat på Internet med elever världen runt.
Under 30 år har ett stort antal företag och elever varit engagerade. I kurserna och spelen finns knappar överallt för att skicka feedback i e-post med ett klick. De svenska och engelska versionerna ska vara i det närmaste identiska.

• Fantastiskt att i både kurser och spel driva ett företag som visar allt i sitt sammanhang.
• Jag är imponerad över att resultaten visas på så många olika sätt.
• Det ger verkligen en snabbare inlärning och bättre förståelse.
• Tack! Omväxlande och givande. Jag ser hur mina beslut utvecklar företaget.
• Jag gillar att uppgifterna blandas med frågor av skiftande karaktär.
• Jag är imponerad över pedagogiken. Jag har inte sett något liknande.
• OBS! Gratulerar till bra pedagogik som visar förklaringar på ett lättfattligt sätt!
• Jag vill rekommendera körkortet. Väldigt lätt och ger en grundlig genomgång.
• Nu får jag en helt annan förståelse för ekonomiska nyckeltal.
• Många frågetecken har retts ut.

Skicka frågor eller förslag


Hur bygger man kunskap på halva tiden?
 

4 egenskaper. De viktigaste? Absolut!

Erfarenhetsbaserad pedagogik där teori och praktik varvas

Det första steget i en effektiv inlärningsupplevelse är att eleven agerar för att få erfarenhet av det som lärs ut. Vad låter mer givande - bara titta på någon som pratar om ekonomiska beslut eller även göra dem själv och se deras påverkan på ditt företag i kurser och spel?

Ett viktigt argument inom forskningen kring entreprenörskap i utbildningen, har varit att entreprenörskap kräver en erfarenhetsbaserad pedagogisk ansats där växelverkan mellan teori och praktik ligger till grund för individens lärande och kunskapsutveckling. Rent konkret är görandet (den entreprenöriella aktionen) en viktig pusselbit för att lära sig entreprenörskap men den är inte tillräcklig för att generera entreprenöriella kunskaper. Görandet behöver kompletteras av kunnande i form av teori samt tänkande i form av reflektion. Tillsammans kan dessa tre komponenter skapa en produktiv lärandeprocess inom entreprenörskapsutbildning (Alexander 1992; Alexander och Judy 1988; Alexander, Schallert och Hare 1991; Schunk 2012; Hägg 2017).

Pedagogiken är mest effektiv när du kombinerar innehållsbaserat lärande med aktivt lärande genom att driva företag i kurser och spel med tester, teori, uppgifter, frågor och beslut som ger upphov till ytterligare reflektion, åtgärder, frågor, nyfikenhet och intresse. Istället för att bara konsumera kunskap genom videor eller skriftligt innehåll, tjänar eleverna på att experimentera med vad de lär sig för att få ökad kunskap.
Se även utvärdering av Harvard under Metod.

Interaktivitet, återkoppling och långtidsminne

För att bli en god problemlösare behöver du kunskap som är lagrad i långtidsminnet. All ny information tas in i arbetsminnet som snart blir överbelastat. Lärandet handlar om att föra över ny information till långtidsminnet, som har obegränsad kapacitet, i form av kunskap.
- Innan en fråga eller beslut kan du söka kunskap i läromedel, som Fakta, ordbok och i att använda beräkningsverktyg.
- Efter ett beslut eller fråga agerar du på förändringarna i olika berörda avseenden. Du får omedelbar feedback, alltså tydliga, genomarbetade exempel på hur lösningar ser ut. Du skapar kunskap som lagras i långtidsminnet och radikalt minskar belastningen på arbetsminnet. I långtidsminnet ryms nämligen i princip hur mycket som helst. Problemlösning blir lättare.

Visa sammanhangen möjliggör kunskap

Genom att visa sammanhangen möjliggörs reflektion. Särskilt i siffer-orienterade ämnen som ekonomi med komplexa strukturer och mönster måste återkopplingen kunna visa svaren/besluten i sitt större sammanhang för att kunna se sambanden.
Men i dagens läro- och övningsböcker är varje övningsuppgift en isolerad ö utan möjlighet att visa hur lösningen på uppgiften påverkar företagets ekonomi i stort i alla berörda avseenden. Du behöver ProfitGames.

Strukturerat spritt aktivt lärande

Hur lång tid tar en kurs?
Lärotiden är individuell men blir mycket snabbare per nedlagd tid i ProfitGames.
- Dessutom ökar du effekten genom att sprida ut aktiviteterna i tiden med en struktur.
Studenter försöker inför en tenta att lära sig allt på en gång. Men att bygga nya minnesceller förutsätter den växling mellan aktivitet och vila.
Se utvärdering under Metod.


Aktivt lärande?
 

Jämförande studie: Active learning

In a study the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) conducted the largest and most comprehensive review of the effect of active learning on STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) education. Students in a traditional lecture course are 1.5 times more likely to fail, compared to students in courses with active learning.
A graph of how students performed in active learning and lecture courses: The horizontal axis is the failure rate, and the vertical axis is the relative number of courses with that failure rate. Freeman et al, PNAS.
Aktivt lärande överträffar konventionellt lärande

Forskarna bakom rapporten i PNAS pekar även på behovet av studier av vilka former av aktiv inlärning som är mest effektiva. En granskning från 2013 av tio vanligt förekommande inlärningstekniker kom fram till att merparten endast i mycket begränsad omfattning stärker studenters lärande. Av de tekniker som granskades var det endast två som bedömdes ha god potential för hållbart lärande.
1. Den ena var att fördela aktivt lärande över tid, distributed practice.
2. Den andra var testbaserad inlärning, practice testing.
Det har styrkts av senare forskning i många länder i termer av
1. test-based and
2. spaced learning
.
Forskningen är allmänt känd, men är inte spridd till och använd i skolan.
Se mer i Metod.

Åtgärd - Återkoppling - Sammanhang

Nya kunskaper skapas genom att hela tiden ställa erfarenheter på prov. Aktivitet vinner alltid över passivitet. När du lärde dig att cykla, prövade du dig fram, gjorde misstag, föll, reste dig och försökte igen. Det handlade om interaktivtet och feedback. Det är "learning by doing" och även "learning by failing", att kunna göra fel (helst i en simulering) och förstå varför.
På väg till ett diplom konfronteras du med händelser, beslut, uppgifter, frågor och feedback i rätt doser. Du får omedelbar respons i rapportbilder etc. som visualiserar och sätter in dina beslut i sitt ekonomiska sammanhang, där lärotexter är ett komplement.

Särskilt i beräknings- och sifferinriktade ämnen
är det viktigt att testa i strukturerat aktivt lärande.
på ett sätt som böcker med övningar inte kan göra 
Tillräckligt?

Activt lärande

Enligt Confucius: Jag gör och jag förstår.

Varför räcker inte MOOCs?

Du behöver inte längre gå på prestigeuniversitet i USA för att få tillgång till deras föreläsningar och instruktions-videor. De läggs fritt ut på nätet som MOOCs (Massive Open Online Courses). Trots att det kostar nästan en förmögenhet att skriva in sig på ett prestigeuniversitet. De vet att en kvalitetsutbildning kräver mer.

Praktiska verktyg

Handlingsbaserat lärande innebär att du omsätter det du lär dig och i handling. Du kan använda simuleringar med alla visuella rapporter och inlärningsmedia både privat och i ditt arbete. Du förkortar träningstiden och förlänger kunskapen.  Och du gör det där du är, var som helst och när som helst.

Spelifiering

Ett populärt begrepp inom aktiv inlärning är spelifiering (gamification), vilket är besläktat med "spel" och ska uppfylla vissa krav:
- Det finns mål angivna i ett styrkort (scorecard).
- Du får omedelbar feedback som är en förutsättning för lärandet.
- Slutresultaten visas i en resultatredovisning (scoreboard) som byggs på under de år som inloggningen är aktiv.
- Viktiga inslag i gamification är belöningar som diplom och körkort med möjlighet att nå högre nivåer.
- Och helst en social komponent som innebär att kunna diskutera och jämföra sig med andra deltagare.

Obs! I klassiska affärsspel är spelifieringen det viktigaste, inte lärandet.

För att använda ytterligare några internationella begrepp så är våra kurser en blandning av "simulation based training, serious games, purposeful games, focused games, beneficial games, interactive based training, problem based training, case based training, game based training, scenario based training, competency-based learning" och "blended learning" vid lärarledd undervisning.


När är pedagogiken effektivast?

Förstå helhet och grundstruktur och se affärsekonomins grundläggande 
					mönster och strukturer

Förstå strukturen

För att skapa långtidsminne går minnestekniker ut på att skapa minnesfack och strukturer att stoppa informationen i för att kunna bli kunskap. Du bör på ett tidigt stadium förstå de rena okomplicerade strukturerna i affärsekonomins basala uppbyggnad inför fortsatta erfarenheter.
Färg och form 
					är ett genomgående tema som underlättar att förstå sammanhang

Beskriva beroenden

När du i strukturerat lärande förstår referensramen och utgångsstrukturen kan du börja förstå rapporter, nyckeltal, lönsamhetscheman, kassaflöden och kalkylmodeller. Färg och form är ett genomgående tema som underlättar förståelsen. Den mänskliga hjärnan behöver se mönster.
Därför bygger övningar och spel i 
					ProfitGames Ekonomikörkort på en samverkan mellan detaljerna och deras helhetsstruktur, 
					mellan delarna och helheten för att löpande kunna visa sammanhangen

Sambanden mellan detaljerna och helheten

Du ser direkt hur dina åtgärder på detaljnivån hänger samman med de större sammanhangen och de övergripande bilderna, vilket böcker och excelverktyg inte klarar av. Du ser löpande hur dina beslut och svar på beräkningar och kalkyler direkt påverkar företagets ekonomi och nyckeltal.


Behöver jag lära mig?
 

För 20 år sedan lade vi ca. 25 minuter i veckan på ”avsiktligt” lärande, huvudsakligen kurser. Enligt en rapport från World Economic Forum kommer många att få lägga betydligt mer tid på att lära sig nya kompetenser. Omkring 50% kommer att behöva lägga 100 timmar per år för bygga nya kompetenser och 25% över 400 timmar per år. Det blir 2 - 10 timmar per vecka.

Istället lägger alltför många ned för mycket tid på sociala medier och mobiltelefoner. De har medfört att den årliga tillväxten av BNP de senaste 10 åren varit i snitt låga 1.5%, medan den var 3.5% perioden innan. Produktiviteten har sjunkit dramatiskt och det i en tid då teknik och AI utvecklas snabbt. Inom 5 år beräknas 40% av våra jobb ha försvunnit eller förändrats.

Vi behöver helt enkelt alla växla upp och lägga mer tid på lärande för att hålla oss anställningsbara. Det finns ett begrepp som kallas ”5-timmars-regeln”. Många framgångsrika personer som t.ex. Bill Gates och Elon Musk lägger minst 5 timmar per vecka på att läsa, reflektera och experimentera runt nya kunskaper och idéer. Vi kommer alla behöva tillämpa 5-timmars-regeln.

Forskning från LinkedIn visar att de som lägger mer än 5 timmar på avsiktligt lärande i veckan är:
39% mer produktiva.
23% mer sannolika att få ytterliga ansvar.
47% mindre stressade.
21% gladare i arbetet.

Kontinuerligt lärande blir en av våra viktigaste kompetenser i framtiden.

(Ursprung Johan Skoglöf)


Trender inom ekonomifunktionen?

Använd ProfitGames för att möta en förändrad framtid.

* Digital transformation förändrar entreprenörskap och anställbarhet.
- Kontokodning av affärstransaktioner kommer att övertas av AI inom fem till tio år.
- Förutom att skapa korrekt ekonomisk rapportering, blir det ökad fokus på analys och förändring.
* Företagen decentraliserar ansvar och befogenheter.
- Affärsutbildningen genomförs på mest effektiva sätt.
- Intresset blir mer inriktat på att analysera verksamheten i simuleringar och beräkningar.
- Många manuella processer med risker och fel ersätts av exakta hjälpmedel.
* Ekonomi ger dig den nödvändiga kunskap du kommer att dra nytta av hela ditt liv.
- Du kommer att vara starkare i konkurrensen som är global.
 
logotype ProfitGames
 (C) 1990-2020

 Support email 

support@profitgames.com
Tel: +46 707 34 98 00

Translate this page:


ProfitGames
Hjärtervägen 7
14266 Trångsund  Stockholm Sweden
VAT-nr: SE916401006901