Selling & Finance Diplomas Profit Games and Simulations

Profit Games and Simulations Online Entreprenör MBA

Affärs- och Ekonomiutbildning Online

 Hem      Affärsutbildning      Kurs      Shop-Login      Frågor      Metod Viking ProfitGames

Företagsekonomiska verktygen

Översiktsbild

Tillbaka

Du börjar i översiktsbilden nedan.
- I övningarna följer du berättelser.
- I spelen avgör du i vilket kontor du vill ta de närmaste besluten med hjälp av balansräkningen.

Profit Games Selling & Finance Diploma

Rapporter och kalkyler med Fakta

Till din hjälp finns verktyg som rapporter och kalkyler med en länk, Fakta eller Info, med specifikt läromaterial om teori och bakgrund med ljud och ibland video.

Balansräkningens rapporter

– Balansräkning i siffror

    Vad äger du och hur?

– Grafisk balansräkning

    Hur ser det ut i bild?

– Soliditet

    Solvens.
    Egen finansiering.
    Skuldandel.
    Skuldsättningsgrad.
    Hur ser det ut i bild?

– Likviditet

    Kan du betala och med vad?
    Nettolikviditet.
    Kassalikviditet.
    Balanslikviditet.
    Rörelsekapital.
    Hur ser det ut i bild?

– Aktier

    På Elit nivå vid tillämpning av Marknadsstrategier.
    Värderingssätt.
    Nyckeltal.

Resultaträkningens rapporter

– Resultaträkning i siffror

     Vilka är resultaten?
     Uppställningsformer och innehåll.
     Resultatnivåer och marginaler.
     Kostnadsslag och nivåer.
     Samband med balansräkning.

– Grafisk resultaträkning

     Hur ser de ut i bild?
     Grafiska uppställningsformer och innehåll.
     Begrepp och definitioner.
     Penningströmmen.

Fortsättningsnivå och högre:

– Försäljningsanalys

     Var ligger den avgörande punkten?
     Kalkylbegrepp och definitioner.
     Break-even (även grafiskt).
     Jämförelse med resultaträkning.

– Omsättning och kapitalbehov

     Sambanden mellan resultat- och
     balansräkning.
     Kapitalutnyttjande och lönsamhet.
     Produktivitet.
     Input-Output-analys
     Grafik.

– Kassaflödesanalys

     Betalningsinriktad affärsekonomi.

Lönsamhetens rapporter

Avancerad nivå och högre:

 – Räntabilitet på totalt kapital

     Hur är den totala lönsamheten?
     Lönsamhetsschema.
     Avkastningskrav.
     Åtgärdsanalys.
     Nöjd-kund-index.

– Orsaks-analys

     Hur utvecklas lönsamheten och varför?

– Rörelsemarginal och
    omsättningshastighet

     Hur höjs lönsamheten?
     Marginalförändring.
     Omsättningshastighet.
     Grafik.

– Räntabilitet på eget kapital

     Hur är lönsamheten på eget kapital?
     Kapitalbegrepp och resultatnivå.
     Lönsamhetskrav och kalkylränta.

Expertnivå

– Räntabilitet på sysselsatt kapital

   Hur är lönsamheten på sysselsatt kapital?

– Hävstångseffekten

   Lönsamhet och hävstångseffekt.
   Kapitalbegrepp och resultatnivå.
   Genomsnittlig låneränta.
   Avkastningskrav.

Övriga rapportbilder

– Styrkort

     Mål och genomförande.

– Resultattavla

     Nådda mål i övningarna.

– Anteckningar

     Lärdomar och åtgärdsplan

Verktyg för kalkyl och planering

– Sälj-Inköp I

     Grundläggande kalkyler:
     Pris, marginal och täckningsgrad.
     Pålägg i procent och pengar.
     Rabatt I.
     Försäljningsbelopp utifrån marginalkrav
     och inköpsbelopp samt omvänt.

– Inköpsverktyg II

     Hjälpmedel på olika nivåer:
     Inköpskostnad.
     Periodens varukostnad
     Lagerkostnad.
     Omsättningshastighet.
     Beställningspunkt.
     Ekonomisk partistorlek.
     Rabatt II.

– Resultatbudget

     Framtidsinriktad resultatberäkning.

– Likviditetsplanering

     Framtids- och betalningsinriktad
     affärsekonomi.
 
Verktygen ovan används mest på Basnivå.
Resterande nedan mest från Fortsättnings- till Expertnivå.

– Säljverktyg II

     Försäljningsekonomi.
     Bidrags- och självkostnadskalkyler.
     Täckningsbidrag och resultat.
     Täckningsgrad och marginaler.
     Brytpunkt kronor och enheter.
     Säkerhetsmarginaler.
     Grafik.

– Produktkalkyl III

     Enkel påläggskalkyl.
     Svinn, rabatter och realisation.
     Kalkylmässiga kostnader.
     Ekvivalentkalkyl.
     Genomsnitts- och normalkalkyl.
     Kostnadsställen.
     Påläggskalkyl kostnadsställen.
     Maskin- och timkalkyl.
     ABC-kalkyl.
     Marknadspris.
     1. Näraliggande mål
     2. Strategi.
     3. Konkurrenters prissättning.
     4. Kostnader.
     5. Taktik.
     6. Sätt pris.     

– Prisverktyg IV

    Krav och samband mellan pris- och
     volymändringar?

– Kapitalverktyg I

     Investeringsberäkningar.
     Återbetalningstid.
     Kapitalutnyttjandegrad.
     Avkastning ROI.
     Produktivitet och omsättningshastighet.
     Nuvärde vid lika stora in- och
     utbetalningar.

– Investeringar II

     Nuvärde vid olika stora in- och
     utbetalningar.
     Internränta och kalkylränta.
     Projektekonomi.

Affärssimulering

I alla spel och övningar kan du lägga in egna värden och se resultaten i rapporter av samma typ som de i kolumnen till vänster med syfte att ...

 – Få svar på frågorna Varför? Vad? och Hur?

 – Liksom i övningar och spel ge en övergripande förståelse för affärsekonomin och dess samband.

 – Öka ekonomisk kunskap och affärssinne.

 – Förkorta utbildningstiden (timmar med spel och simuleringar ersätter dagar av föreläsningar).

Affärsstrategier

I spelen på Elitnivå genomför du Strategier för att klara ytterligare mål.

Basstrategier

Vilka tilläggsstrategier väljer du med hänsyn till hög- eller lågpris-strategier?

Marknadsstrategier

Se resultatet bl.a. i rapporten Aktier.

Hjälp

Affärslexikon
Instruktioner
Ledarguide
Skolor:  Kursupplägg


Tillbaka